Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met WabbyFun afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops en opleidingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraag door de client/deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door WabbyFun.

2. Inschrijvingen

2.1 Alle cursussen, workshops of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 WabbyFun behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via messenger of e-mail die uw reservatie vast legt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. De inschrijving is echter pas definitief na ontvangst van de betaling.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt vast op maximum 8 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk een plek te boeken.
2.5 Als een workshop vol zit, kunt u mij mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.
2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

 

3. Afmelden door de deelnemer

3.1 Afmelden dient schriftelijk via e-mail of messenger te gebeuren.
3.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus wordt er €5,- aan administratiekosten ingehouden.
3.3 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt. Bij annulering om een gegronde reden (sterfgeval, ziekte, werk) krijg je je deelnamegeld – met afhouding van administratiekosten – terugbetaald als je de nodige bewijsstukken voorlegt (overlijdensbericht, ziektebriefje, brief van de werkgever).
3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar gelieve het te melden voor aanvang van de workshop/cursus.                                    

4. Annulering of verplaatsing door WabbyFun

4.1 WabbyFun is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 WabbyFun is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via messenger of e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 WabbyFun is gerechtigd bij ziekte van de docent de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
4.4 De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 5 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

5. Betaling

5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na aanvraag te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met WabbyFun.
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

6. Klachten

6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met WabbyFun op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7. Aansprakelijkheid

7.1 WabbyFun aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus. We werken met kwalitatieve hypoallergene producten, doch kunnen we een zeldzame allergische reactie niet uitsluiten. Deelname en gebruik van de materialen gebeurt op eigen risico.
7.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. WabbyFun is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken.

8. Geheimhouding

8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is enkel toegestaan mits toestemming van WabbyFun.WabbyFun vraagt op zijn beurt ook mondeling toestemming aan de cursisten alvorens creatief beeldmateriaal via multi media te verspreiden, gelieve duidelijk te melden voor aanvang van de workshop/cursus als er geen beeldmateriaal gedeeld mag worden. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Wabbyfun toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

9. Overig

9.1 WabbyFun behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met WabbyFun.